சூடான ஆபாச //

முகம் வோத்தல் தங்க நிற பல பளப்பான முடி